Jump to content

delpiero

Members
 • Content Count

  77
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
 1. 2018-04-15 : qzQrqeyeRy 2018-04-16 : rR99Ryqy9S 2018-04-17 : yr9yeQSdd
 2. 2018-03-10 : zQz9Ry9ye 2018-03-11 : q9Ryzdzd9R
 3. delpiero

  Reset DVR password to Factory default

  Hi send pic of login page
 4. How you do it? Thanks in advance With programmer
 5. delpiero

  HIKVISION DS-7208-HVI Password Reset

  2012-02-20 : qrRrqzd9RQ 2012-02-21 : SSSzqd9SS9
 6. delpiero

  DVR Password reset

  plz send pics of mainboard and login page
 7. 2018-02-22 : Sq9eRzqrde 2018-02-23 : SqrQSrSQry It gives me the error: password recovery failed So you must flash dump your device
 8. 2018-02-22 : Sq9eRzqrde 2018-02-23 : SqrQSrSQry
 9. 2018-02-16 : rSdqdQyQrd 2018-02-17 : zQrQ9qdQz
 10. 2018-02-21 : q9yzeSrrez 2018-02-22 : dS9SRQ9qR 2018-02-23 : ryqSe9dSS 2018-02-24 : RqRzzSqSzR 2018-02-25 : RqSy9eeQQ
 11. 2018-02-20 : SSyeSd9zdz 2018-02-21 : RQ9QSqqRyy 2018-02-22 : R9qdyze9qe 2018-02-23 : Rzy9zrddSy
 12. 2018-02-19 : ySQqQySq 2018-02-20 : ReQr9eS9dQ 2018-02-21 : rRz9qeSe9 2018-02-22 : RSerr9QQSz 2018-02-23 : RSQzdrzeR9
 13. 1970-03-01 : rR99Ryqy9S 1970-03-02 : yr9yeQSdd
 14. 2018-02-11 : RzzzdQRQz 2018-02-12 : rQzyrQqQyq
 15. 2018-02-10 : ryReeRqee 2018-02-11 : qdzQeQR9zR 2018-02-12 : RqRRzzrrr
×